Meteen naar de content

Gratis verzending vanaf €60 binnen NL & BE

Ontvang het tweede product met 25% korting

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Born with Wings by Kell

  Mevrouw K. Kerbusch handelend onder de naam Born with Wings by Kell (hierna: Born with Wings by Kell) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82565759 en is gevestigd aan Cordell Hullplaats 337 (3068VG) te Rotterdam.

  Artikel 1 - Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
  3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
  6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Born with Wings by Kell.
  7. Producten: De Producten die door Born with Wings by Kell worden aangeboden zijn baby- en peuterkleding, bedtextiel en aanverwante producten.
  8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Born with Wings by Kell.


  Artikel 2 - Toepasselijkheid


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Born with Wings by Kell en iedere Overeenkomst tussen Born with Wings by Kell en een Koper en op elk Product dat door Born with Wings by Kell wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Born with Wings by Kell aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Born with Wings by Kell zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Born with Wings by Kell is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


  Artikel 3 - Het Aanbod

  1. Alle door Born with Wings by Kell gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
  2. Het door Born with Wings by Kell gedane Aanbod is vrijblijvend. Born with Wings by Kell is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Born with Wings by Kell het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Born with Wings by Kell gegronde reden te weigeren.
  3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Born with Wings by Kell niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Born with Wings by Kell kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
  4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Born with Wings by Kell zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Born with Wings by Kell niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
  6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Born with Wings by Kell heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
  2. Een Aanbod kan door Born with Wings by Kell gedaan worden via de website.
  3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Born with Wings by Kell, zal Born with Wings by Kell de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Born with Wings by Kell daaraan niet gebonden.
  5. Born with Wings by Kell is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
  6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts
  uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  7. Producten die wegens hygiënische redenen, maatwerk e.d. niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.


  Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst


  1. Born with Wings by Kell zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Born with Wings by Kell het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Born with Wings by Kell aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Born with Wings by Kell worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Born with Wings by Kell zijn verstrekt, heeft Born with Wings by Kell het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Born with Wings by Kell niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Born with Wings by Kell, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  5. Born with Wings by Kell kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
  6. Born with Wings by Kell is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Born with Wings by Kell is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Born with Wings by Kell bekend was.
  7. Koper vrijwaart Born with Wings by Kell voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


  Artikel 6 - Levering

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Born with Wings by Kell of er door andere omstandigheden buiten de macht van Born with Wings by Kell enige vertraging
  ontstaat, heeft Born with Wings by Kell recht op een redelijke verlenging van de
  (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Born with Wings by Kell schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Born with Wings by Kell gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door Born with Wings by Kell of een externe vervoerder is Born with Wings by Kell, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen op de factuur vermeld staan, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
  5. Indien Born with Wings by Kell gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Born with Wings by Kell ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Born with Wings by Kell een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Born with Wings by Kell is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Born with Wings by Kell is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Born with Wings by Kell behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


  Artikel 7 - Verpakking en transport

  1. Born with Wings by Kell verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


  Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Born with Wings by Kell erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Born with Wings by Kell te worden gemeld op kkerbusch85@icloud.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6
  maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Born with Wings by Kell op de wijze zoals door Born with
  Wings by Kell aangegeven.
  5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Born with Wings by Kell, conform de retour instructies van Born with Wings by Kell. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
  6. Born with Wings by Kell is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Born with Wings by Kell te wijten is, zal Born with Wings by Kell na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van
  de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Born with Wings by Kell.


  Artikel 9 - Prijzen

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
  4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Born with Wings by Kell geen invloed heeft, kan Born with Wings by Kell deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

   

  Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

  1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
  2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Born with Wings by Kell. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Born with Wings by Kell een andere betalingstermijn overeenkomen.
  4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Born with Wings by Kell gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Born with Wings by Kell op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
  6. Born with Wings by Kell heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Born with Wings by Kell kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Born with Wings by Kell kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

   

  Artikel 11 - Garantie en gebruiksvoorschriften

  1. Born with Wings by Kell staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften
  ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Born with Wings by Kell.
  2. De garantie op het Product vervalt indien Koper zich niet aan de wasvoorschriften houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften:
  a. artikelen altijd binnenstebuiten wassen;
  b. artikelen niet warmer dan 30°C wassen;
  c. een opdruk nooit strijken en de artikelen altijd binnenste buiten strijken;
  d. bedrukte artikelen nooit in een wasdroger;
  e. geen vloeibaar wasmiddel, geen wasverzachter, geen bleekmiddel en geen vlekmiddel
  gebruiken;
  f. artikelen niet uitwringen.
  3. Er is geen sprake van garantie indien:
  a. er slijtage optreedt die als normaal beschouwd kan worden;
  b. er veranderingen aan het Product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met
  toestemming van Born with Wings by Kell zijn verricht.
  c. het bewijs van aankoop niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  d. er gebreken zijn opgetreden die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  e. er beschadigingen opgetreden zijn door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

   

  Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

  1. Born with Wings by Kell is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Bovendien is Born with Wings by Kell bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Born with Wings by Kell gesloten Overeenkomst voortvloeien.
  3. Voorts is Born with Wings by Kell bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Born with Wings by Kell op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Born with Wings by Kell de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  5. Born with Wings by Kell behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


  Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Born with Wings by Kell leidt tot aansprakelijkheid van Born with Wings by Kell jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Born with Wings by Kell in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan
  wegens opzet of grove schuld.
  2. Born with Wings by Kell is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van
  artikel 7:24 lid 2 BW.
  3. Born with Wings by Kell is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Born with Wings by Kell levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en
  gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  4. Born with Wings by Kell is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
  5. Born with Wings by Kell is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  6. Born with Wings by Kell staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Born with Wings by Kell verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Born with Wings by Kell vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Born with Wings by Kell binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

  Artikel 14 - Overmacht

  1. Born with Wings by Kell is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
  niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Born with Wings by Kell, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Born with Wings
  by Kell zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Born with Wings by Kell (xi) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Born with Wings by Kell en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Born with
  Wings by Kell buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Born with Wings by Kell heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Born with Wings by Kell haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
  partij.
  5. Voor zover Born with Wings by Kell ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Born with Wings by Kell gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 15 - Risico overgang

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Born with Wings by
  Kell verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op
  het afleveradres van Koper.


  Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Born with Wings by Kell berusten uitsluitend bij Born with Wings by Kell en worden niet overgedragen aan Koper.
  2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Born with Wings by Kell rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Born with Wings by Kell. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Born with Wings by Kell geleverde zaken, dient Born with Wings by Kell expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Born with Wings by Kell rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

  Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Born with Wings by Kell gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Born with Wings by Kell de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien Born with Wings by Kell op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
  niet onredelijk is.

  Artikel 18 - Klachten

  1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Born with Wings by Kell en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via kkerbusch85@icloud.com met als onderwerp - Klacht - .
  2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Born with Wings by Kell de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Born with Wings by Kell zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 19 - Toepasselijk recht

  1. Op elke Overeenkomst tussen Born with Wings by Kell en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Born with Wings by Kell heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Born with Wings by Kell en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam), tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

  Rotterdam, 2 juni 2021.